Daň darovací

Daň darovací, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je velmi podobná dani dědické, neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku. Rozdíl je pouze v realizaci převodu majetku, a to u daně darovací mezi živými, zatímco u daně dědické se jedná o přechod majetku v důsledku smrti. Daň darovací by měla být zábranou proti možnosti obejití daně dědické.

Forma spolupráce: výhradní

Poplatníkem se u této daně stává nabyvatel majetku. V případě, že se majetek daruje do ciziny, pak se poplatníkem stává vždy dárce a ne obdarovaný. Poplatníkem může být fyzická, ale i právnická osoba.

Předmět daně

Základním vymezením předmětu daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Majetek je zde chápán nejenom jako movitý majetek, ale i jako nemovitost a jiný ma jetkový prospěch (získání určitého majetkového prospěchu či zvýhodnění bez poskytnutí prot hodnoty nebo protiplnění). Daň je vybírána i z nabytého majetku darovaného z ciziny do naší republiky nebo obráceně. Další možností je též darování přímo v cizině nebo pořízení majetku v cizině z tamních darovaných prostředků, a to za předpokladu, že movitý majetek je dovezen nabyvatelem do České republiky.

Naopak za předmět daně se nepovažuje například plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem; důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu a další, dle ustanovení §6 zákona.

Základ daně

Ve chvíli, kdy dojde k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu, které je předmětem darovací daně, vzniká poplatníkovi daňová povinnost. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená nejenom o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, ale i cenu majetku od daně osvobozeného a clo spolu s daní placené při dovozu v případě, že se jedná o dary movité nebo dovezené z ciziny. Celé znění naleznete v §7 zákona.

Cenou, z které se vychází při stanovování základu daně, je cena zjištěná dle zvláštního předpisu ke dni nabití majetku. Tímto předpisem se myslí Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. V případě, že je předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

Jiný způsob zdaňování má také nabytí movitého majetku darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků. Zde se cena majetku sčítá a teprve výsledek se stává základem daně. Jestliže již došlo k vyměření daně darovací z nabytí majetku v tomto období, započítá se daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. V případě, že dojde ke zdanění v prvním a druhém roce, případně jen v roce druhém, dojde k ukončení dvouletého cyklu. Při opakovaném nabytí majetku za dvouleté období se odečte daň vyměřená z předchozího nabytí majetku.

Osvobození od daně

Osvobození se vztahuje na movitou věc určenou k osobní potřebě u fyzické osoby, která nebyla po dobu jednoho roku před nabytím součástí obchodního majetku dárce a její cena nepřevyšuje u každého jednotlivého poplatníka.